Garantir el bon funcionament de les instal·lacions.Seguretat estructural de l'habitatge.Garantir la protecció física dels habitants davant accidents o situacions perilloses.Evitar robatoris i intrusions a la llar.Minimitzar els efectes negatius de les situacions de...